Algemene voorwaarden

Definities en Algemene Voorwaarden

 

– s100shop.nl en www.s100shop.nl zijn handelsnamen van handelsonderneming H & N TRADING VOF..
– Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, ontwerp, lay-out, tekst en inhoud auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere doeleinden. Afdrukken van pagina´s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van de website of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.
– Hoewel s100shop.nl de grootste zorg besteedt aan de inhoud sluiten wij elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook alsmede met betrekking directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden in de aangeboden informatie.
– Merknamen, productnamen en afbeeldingen inzake het assortiment behoren tot de eigendom van de desbetreffende aanbieders.

 

Leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van s100shop.nl zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten 
2.1. Alle aanbiedingen van s100shop.nl zijn vrijblijvend en s100shop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door s100shop.nl. Door middel van een bevestiging per e-mail wordt deze acceptatie bevestigd en voor beide partijen bindend. s100shop.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
2.3. De administratie van s100shop.nl en bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan s100shop.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door s100shop.nl verrichte leveringen. s100shop.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

 

Artikel 3 Prijzen en betaling 
3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele betalingskosten.
3.2 Bij levering onder rembours worden rembourskosten in rekening gebracht. Deze kosten worden door onze website automatisch weergegeven in het betalingsproces.
3.3 De verzendkosten worden bij u in rekening gebracht indien uw ordertotaal onder de €65,- bedraagt (inclusief BTW).
3.4. Betaling kan plaatsvinden middels “iDEAL”, “of Vooraf overmaken”.
3.5. Alle overige facturen dienen door de klant te worden betaald zonder korting of compensatie binnen 14 werkdagen na faktuurdatum. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is s100shop.nl bovendien gerechtigd vanaf de vervaldatum van de faktuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. s100shop.nl zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen en is alsdan gerechtigd €6,50 administratiekosten in rekening te brengen. Als faktuur wordt beschouwd de E-mail die de klant na het verzenden van zijn bestelling per omgaande retour ontvangt.
3.6. Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde datum van betaling heeft betaald, heeft s100shop.nl het recht om haar buitengerechtelijke (incasso)kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.

 

Artikel 4 Bestellingen en communicatie 
4.1. s100shop.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en s100shop.nl, dan wel tussen s100shop.nl en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en s100shop.nl. Bij eventuele vragen of klachten zal s100shop.nl binnen 2 werkdagen reageren en zich inspannen om de problemen op te lossen.

 

Artikel 5 Levering en levertijd 
5.1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk op het door de klant aangegeven bezorgadres.
5.2. Aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. s100shop.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
5.3. Producten worden geacht geleverd te zijn op het moment dat de ontvanger blijkens zijn/haar handtekening het produkt in ontvangst heeft genomen.
5.4. s100shop.nl behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
5.5. s100shop.nl hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Hierna heeft de consument het recht om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6 Incorrecte levering 
6.1. De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij, middels een e-mail naar info@s100shop.nl, binnen 2 dagen contact op te nemen. Aan de klant wordt dan gevraagd of hij/zij een nieuwe levering wil of dat hij/zij het geld terug wil ontvangen. Ook voor andere zaken met betrekking tot bestellingen en orders gebruikt de klant het e-mail adres info@s100shop.nl. s100shop.nl reageert binnen twee werkdagen op iedere klacht of incorrecte levering.

 

Artikel 7 Annulering bestelling 
7.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde produkt heeft ontvangen heeft de klant de mogelijkheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit produkt de onderliggende overeenkomst met s100shop.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
7.2. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk (e-mail, brief of fax) aan s100shop.nl te melden. De klant dient het product na overleg met s100shop.nl te sturen naar een door s100shop.nl vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
7.3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met s100shop.nl ingevolge het voorgaande in artikel 7 van deze verkoopvoorwaarden heeft herroepen, zal s100shop.nl deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat s100shop.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De hoogte van het terug te betalen bedrag kan nooit meer zijn dan de aankoopprijs of het totaal aan aankoopprijzen van de geretourneerde produkten.
7.4. s100shop.nl behoudt het recht om geretourneerde produkten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het produkt reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.

 

Artikel 8 Overmacht 
8.1. s100shop.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 
9.1. De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan s100shop.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot het product gaat over op de klant op het moment van handtekening voor ontvangst. s100shop.nl draagt het risico tijdens het transport.

 

Artikel 10 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
10.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door s100shop.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
10.2. s100shop.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door s100shop.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1. s100shop.nl kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de faktuurwaarde.
11.2. s100shop.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade voorvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer s100shop.nl tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

 

Artikel 12 Persoonsgegevens 
12.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
12.2. Gegevens van de klant zullen door s100shop.nl niet worden verkocht of verhuurd aan derden. s100shop.nl leeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens strikt na.

 

Artikel 13 Diversen 
13.1. Indien de klant aan s100shop.nl schriftelijk opgave doet van een bezorgadres, is s100shop.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan s100shop.nl schriftelijk (e-mail, fax, brief) opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de klant dienen te worden gezonden.
13.2. Wanneer door s100shop.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van deze voorwaarden door s100shop.nl.
13.3. s100shop.nl heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website s100shop.nl te wijzigen.
13.4. s100shop.nl staat ingeschreven onder nummer 52046982 bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Copyright 2011 – s100shop.nl / H & N TRADING VOF – Alle rechten voorbehouden.